PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN PHONG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai18:41:22 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai18:41:15 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/default.aspx
3Khách vãng lai18:41:08 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
4Khách vãng lai18:41:02 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
5Khách vãng lai18:40:42 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
6Khách vãng lai18:40:31 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai18:40:18 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
8Khách vãng lai18:39:59 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
9Khách vãng lai18:39:51 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai18:38:50 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
11Khách vãng lai18:01:40 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
12Khách vãng lai17:40:58 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=518
13Khách vãng lai17:37:41 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
14Khách vãng lai17:08:56 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai17:06:52 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai17:00:34 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10156
17Khách vãng lai16:46:48 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
18Khách vãng lai16:27:57 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai16:14:52 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10176
20Khách vãng lai16:03:31 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14054
21Khách vãng lai15:41:03 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
22Khách vãng lai15:24:14 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
23Khách vãng lai15:08:51 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7632
24Khách vãng lai14:32:47 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai14:32:46 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai14:31:09 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
27Khách vãng lai14:28:20 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Khách vãng lai14:28:20 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai14:00:04 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=509
30Khách vãng lai13:32:35 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
31Khách vãng lai13:27:12 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
32Khách vãng lai13:27:04 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
33Khách vãng lai13:26:37 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
34Khách vãng lai13:26:31 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
35Khách vãng lai13:26:25 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai13:26:16 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai13:25:14 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
38Khách vãng lai13:01:08 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
39Khách vãng lai10:45:22 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
40Khách vãng lai09:51:17 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
41Khách vãng lai09:27:16 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKD-00379
42Khách vãng lai09:12:50 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10182
43Khách vãng lai09:09:46 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
44Khách vãng lai08:59:30 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10160
45Khách vãng lai08:56:50 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=510
46Khách vãng lai08:21:08 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
47Khách vãng lai08:08:50 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8410
48Khách vãng lai08:01:10 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
49Khách vãng lai07:53:38 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10174
50Khách vãng lai07:31:24 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
51Khách vãng lai07:31:07 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai07:21:18 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10194
53Khách vãng lai06:52:08 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
54Khách vãng lai06:15:29 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6422
55Khách vãng lai06:13:11 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14052
56Khách vãng lai06:01:48 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
57Khách vãng lai05:54:59 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10191
58Khách vãng lai05:28:48 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
59Khách vãng lai05:06:25 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
60Khách vãng lai04:48:31 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10152
61Khách vãng lai04:39:21 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
62Khách vãng lai04:38:57 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15698
63Khách vãng lai04:28:46 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
64Khách vãng lai04:18:59 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
65Khách vãng lai03:48:43 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
66Khách vãng lai03:28:06 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10156
67Khách vãng lai02:52:09 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10173
68Khách vãng lai02:30:11 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
69Khách vãng lai02:23:32 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu.aspx
70Khách vãng lai02:17:02 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-8-01-2
71Khách vãng lai01:47:04 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15747
72Khách vãng lai01:38:31 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14047
73Khách vãng lai00:57:08 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6754
74Khách vãng lai00:51:05 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK7-00132
75Khách vãng lai00:37:46 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
76Khách vãng lai00:24:57 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
77Khách vãng lai00:08:51 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15745
24 1 2019