PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN PHONG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai06:37:50 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai06:37:45 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/default.aspx
3Khách vãng lai06:37:42 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
4Khách vãng lai06:37:39 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
5Khách vãng lai06:37:35 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
6Khách vãng lai06:37:30 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
7Khách vãng lai06:37:27 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
8Khách vãng lai06:37:23 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai06:33:24 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
10Khách vãng lai06:25:37 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10147
11Khách vãng lai05:56:18 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
12Khách vãng lai05:55:28 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10165
13Khách vãng lai05:45:16 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10166
14Khách vãng lai05:42:58 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai05:38:30 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai05:31:51 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6753
17Trịnh Thị Hồng05:24:19 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
18Khách vãng lai05:23:54 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
19Khách vãng lai05:21:25 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15740
20Khách vãng lai05:15:37 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=483
21Trịnh Thị Hồng05:13:38 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
22Khách vãng lai05:13:35 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15742
23Trịnh Thị Hồng05:10:47 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
24Khách vãng lai05:07:28 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10181
25Khách vãng lai05:06:43 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15739
26Khách vãng lai05:06:34 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15744
27Khách vãng lai05:03:45 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10180
28Khách vãng lai05:00:52 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6755
29Trịnh Thị Hồng04:57:27 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
30Trịnh Thị Hồng04:56:44 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_sua_nhanh_thiet_bi.aspx
31Trịnh Thị Hồng04:56:38 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
32Khách vãng lai04:50:19 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10157
33Trịnh Thị Hồng04:49:12 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
34Khách vãng lai04:48:59 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
35Khách vãng lai04:44:34 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15746
36Khách vãng lai04:16:41 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14053
37Khách vãng lai04:02:27 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14055
38Khách vãng lai03:34:41 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
39Khách vãng lai03:32:57 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10154
40Khách vãng lai03:31:55 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14048
41Khách vãng lai03:25:58 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
42Khách vãng lai03:15:50 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
43Khách vãng lai02:54:55 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=485
44Khách vãng lai02:00:40 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7633
45Khách vãng lai01:59:09 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10193
46Khách vãng lai01:48:18 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15747
47Khách vãng lai01:39:02 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15745
48Khách vãng lai01:38:51 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14047
49Khách vãng lai01:36:09 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50Khách vãng lai01:18:43 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10142
51Khách vãng lai01:18:39 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10152
52Khách vãng lai01:08:21 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
53Khách vãng lai00:58:42 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15741
54Khách vãng lai00:49:24 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15743
55Khách vãng lai00:45:44 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK9-00528
56Khách vãng lai00:41:52 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
57Khách vãng lai00:39:27 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7636
58Khách vãng lai00:16:00 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
59Khách vãng lai00:13:49 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
60Khách vãng lai00:01:12 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19 11 2018